Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

 • Contante betaling na behandeling.
 • Bij cursussen/workshop, vooraf betaling per bankoverschrijving.
 • In de praktijk geen mogelijkheid om te pinnen.
 • Bedrijven kunnen via bank de betaling van de factuur overschrijven.
 • Bij betaling via bankoverschrijving, dient er binnen 14 dagen te worden betaald.
 • 24 uur van te voren annuleren van uw afspraak, anders wordt de gereserveerde tijd voor u in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden – Praktijk de Fontein

Zoals gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 01141948.

Artikel 1. Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder:
 2. De Fontein: de eenmanszaak ‘Praktijk de Fontein’ gevestigd Veendam.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Fontein opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van begeleiding.
 4. Cliënt: degene die daadwerkelijk de Dienstverlening ondergaat.
 5. Overeenkomst: hierin staat helder de opdracht omschreven.
 6. Activiteiten: o.a. trainingen, workshops, cursussen en kinderfeestjes.
  1. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij ze zijn overeengekomen.
  2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen stellen in onderling overleg nieuwe bepalingen op, volgens doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
  3. De voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige Overeenkomst door De Fontein wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

 Artikel 2. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle offertes van De Fontein zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na offertedatum.
 2. De Fontein kan niet aan haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten
 3. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 4. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Fontein de voor akkoord ondertekende offerte, retour heeft ontvangen.
 5. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarna de Overeenkomst eindigt van rechtswege.
 6. Indien de Overeenkomst niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar voor het verrichten van een bepaalde Dienst, welke Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege zodra de Dienst is verricht.
 7. Indien de Cliënt de leeftijd van 17 nog niet heeft bereikt, dienen de ouders / verzorgers de offerte te ondertekenen.

Artikel 3. Uitvoering

 1. De Fontein zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap op bekwame en zorgvuldige wijze uitvoeren. Alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en De Fontein zien op een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover er schriftelijk en uitdrukkelijk een resultaat is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle informatie en documenten, welke De Fontein overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst. Opdrachtgever dient zelf inschatting te maken om welke informatie en documenten het kan gaan.
 3. De uitvoering van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Overgekomen uitvoeringstermijnen ten behoeve van de Opdrachtgever zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 5. Indien De Fontein op locatie van Opdrachtgever of Derden werkzaamheden verricht, draagt de Opdrachtgever of de Derde zorg voor een geschikte ruimte, die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en normen. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle faciliteiten die naar het oordeel van De Fontein noodzakelijk zijn. Een en ander onder voorbehoud dat er niet anders is overeengekomen.
 6. Indien de Cliënt de leeftijd van 17 nog niet heeft bereikt, dienen beide ouders / verzorgers, tijdens de sessies tussen Cliënt en De Fontein, telefonisch bereikbaar te zijn. Tevens dienen ouders / verzorgers een noodnummer door te geven aan De Fontein in geval beide ouders / verzorgers wegens omstandigheden niet bereikbaar zijn.

Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de opdracht te wijzigen of aan te vullen en / of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. De Fontein zal bij de in onderling overleg overeengekomen aanpassing van de Overeenkomst aangeven in hoeverre dit een wijziging van het (vaste) honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van De Fontein wordt berekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op basis van tarieven per gewerkte tijdseenheid door De Fontein. De kleinste tijdseenheid is 20 minuten.
 2. Het honorarium van De Fontein is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en is verschuldigd naar mate door De Fontein werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht dan wel volgens in de Overeenkomst afgesproken termijnen.
 3. Alle honoraria zijn inclusief heffingen van overheidswege.
 4. De Fontein kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden.

Artikel 6. Betaling

 1. Voor de uitvoering van werkzaamheden door De Fontein is Opdrachtgever aan De Fontein het overeengekomen honorarium verschuldigd, – indien van toepassing – vermeerderd met de BTW.
 2. Betaling van het honorarium dient plaats te vinden na afloop van de begeleidingssessie, 14 dagen na factuurdatum of in termijnen, voor zover dit laatste schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald verkeert hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is. Ingeval van verzuim van Opdrachtgever is De Fontein bevoegd over het niet of niet tijdig betaalde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, lopend vanaf de vervaldatum tot aan de dag van algehele voldoening.
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De Fontein is daarbij gerechtigd de volgende buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever:

-         over de eerste € 2.500,–                    15%

-         over de volgende € 2.500,–               10%

-         over de volgende € 5.000,–                 5%

-         over de volgende € 190.000,–             1%

-         over het meerdere                                 0,5%, met een maximum € 6.775,–

De Fontein is gerechtigd een minimum van € 40, — en een maximum van € 6.775,– aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 1. Wanneer er meerdere Opdrachtgevers zijn, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het totale factuurbedrag.
 2. Door Opdrachtgever betaalde bedragen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Zelfs al geeft Opdrachtgever aan dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

1.Indien:

A.Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig)nakomen van enige verplichting met betrekking tot een opdracht;

B.Het aannemelijk is dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan een verplichting jegens De Fontein zal (kunnen) voldoen;

C.Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, onder curatele is gesteld, surseance van betaling heeft verkregen of de wettelijke schuldsaneringsregeling op Opdrachtgever van toepassing is verklaard, of een verzoek daartoe aanhangig is;

Heeft De Fontein het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen Opdrachtgever en De Fontein bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

2.Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen

3.Voorts is De Fontein bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4.Alle eventuele verplichtingen van Opdrachtgever jegens De Fontein worden na ontbinding of opschorting onmiddellijk opeisbaar. Het voorgaande lijdt uitzondering indien Opdrachtgever aan De Fontein voldoende zekerheid biedt voor de nakoming van zijn verplichtingen

5.Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de reeds verrichte werkzaamheden onverlet. De Fontein is alsdan gerechtigd van Opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van Opdrachtgever en de ontbinding van de Overeenkomst, daaronder begrepen het door De Fontein gederfde inkomen.

.

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien De Fontein zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van, van buiten komende oorzaken en omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan De Fontein kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat De Fontein alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Fontein geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Fontein niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Fontein, ziekte, overlijden van de persoon die de opdracht uitvoert en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
 3. Indien De Fontein niet in staat is de door de Opdrachtgever gevraagde zorg te leveren, bijvoorbeeld door ziekte van De Fontein, zal De Fontein indien nodig assisteren bij de continuering van de levering van dienstverlening op een alternatieve wijze door (een) Derde(n).
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
 5. Indien De Fontein bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds verrichte deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. De Fontein en Cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie heeft als vertrouwelijk te gelden als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De in lid 1 bedoelde geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregels De Fontein een informatieplicht opleggen.
 4. Gesprekken, sessies en andere contacten die tussen De Fontein en Cliënt plaatsvinden, zijn strikt vertrouwelijk. Noch De Fontein, noch de Cliënt is verplicht enige informatie voortkomend uit deze contacten te overleggen met de Opdrachtgever of anderen. Voorgaande leidt slechts uitzondering indien De Fontein kennis of het vermoeden heeft dat sprake is van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid van Cliënt.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de dienstverlening dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 60 dagen na de laatste sessie bij De Fontein gemeld te worden.
 2. Klachten over de factuur dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum bij De Fontein gemeld te worden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal De Fontein alsnog nakomen zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. De Fontein is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van Derden zoals bedoeld in artikelen 3.2, 3.3 en 8.3.

Artikel 11. Annulering

 1. Annulering, door Opdrachtgever of Cliënt, van een begeleidingssessie dient telefonisch of per e-mail te geschieden.
 2. Bij annulering door Opdrachtgever of Cliënt minder dan 24 uur voordat de begeleidingssessie begint, is Opdrachtgever 100% van de hoofdsom verschuldigd.
 3. Indien Opdrachtgever zonder annulering niet van de dienstverlening gebruikmaakt is hij 100% van de kosten verschuldigd.

Artikel 12. Activiteiten

 1. Na inschrijving voor de Activiteit zendt De Fontein een factuur met betrekking tot de Activiteit aan de Opdrachtgever.
 2. Betaling van de Activiteit door Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, maar uiterlijk twee dagen voor aanvang van de betreffende Activiteit.
 3. Indien Opdrachtgever niet voor aanvang van de Activiteit voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting, dan zal De Fontein de betreffende Activiteit niet uitvoeren. Opdrachtgever dient alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarna een nieuwe datum voor de Activiteit wordt bepaald.
 4. Annulering van de Activiteit is slechts mogelijk door middel van een schriftelijke mededeling onder de volgende voorwaarden:
 5. annulering tot twee weken voor aanvang, 50 % restitutie van het factuurbedrag;
 6. annulering tot één week voor aanvang, 25 % restitutie van het factuurbedrag;
 7. annulering minder dan één week voor aanvang, geen restitutie van het factuurbedrag.
  1. De Activiteit is op naam en bij verhindering mag Opdrachtgever geen vervanger naar de Activiteit sturen, tenzij De Fontein schriftelijk akkoord geeft op de vervanging.
  2. De Fontein behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte etc. een Activiteit schriftelijk te annuleren. In overleg met Opdrachtgever vindt dan een overboeking plaats naar de eerstkomende beschikbare datum.
  3. Op verzoek van Opdrachtgever is het mogelijk om de Activiteit naar een andere datum en / of tijdstip te verplaatsen, tot 14 werkdagen voor aanvang van de Activiteit. De kosten van deze verplaatsing worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de Activiteit. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende Activiteit is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende Activiteit.
  5. De Fontein behoudt zich het recht voor om een Activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling en / of in het geval zich een overmachtssituatie voordoet, zulks ter beoordeling van De Fontein, en/of het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen.
  6. Wanneer een Activiteit wordt geannuleerd door De Fontein, krijgt Opdrachtgever het volledige bedrag dat betaald is voor de betreffende Activiteit retour of wordt in overleg met Opdrachtgever een alternatieve datum gepland.
  7. In geval van het zich voordoen van een overmachtssituatie aan de zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande Activiteit te verschijnen, zal De Fontein, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het factuurbedrag kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van De Fontein, kan een Activiteit in overleg met Opdrachtgever, in het geval van aantoonbare overmacht, worden verplaatst naar een andere datum. De Fontein is echter nimmer verplicht tot restitutie van het factuurbedrag of verplaatsing van de Activiteit.Op verzoek van Opdrachtgever is het mogelijk om de Activiteit naar een andere datum en / of tijdstip te verplaatsen, tot 14 werkdagen voor aanvang van de Activiteit. De kosten van deze verplaatsing worden bij Opdrachtgever in rekening gebrachte Activiteit retour of wordt in overleg met Opdrachtgever een alternatieve datum gepland.
  8. In geval van het zich voordoen van een overmachtssituatie aan de zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande Activiteit te verschijnen, zal De Fontein, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het factuurbedrag kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van De Fontein, kan een Activiteit in overleg met Opdrachtgever, in het geval van aantoonbare overmacht, worden verplaatst naar een andere datum. De Fontein is echter nimmer verplicht tot restitutie van het factuurbedrag of verplaatsing van de Activiteit.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bij gebleken opzet of grove schuld van De Fontein, is de aansprakelijkheid van De Fontein beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van De Fontein ter zake uitkeert. In het geval dat de verzekeraar van De Fontein geen dekking biedt of niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van De Fontein beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de Overeenkomst gemoeid is. Indien sprake is van een Overeenkomst met een duur van drie maanden of meer, is de aansprakelijkheid van De Fontein beperkt tot het bedrag dat gemoeid is met de Overeenkomst over de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen).
 2. De Fontein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat De Fontein is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De Fontein is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door De Fontein.
 4. Opdrachtgever vrijwaart De Fontein voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst.
 5. De beperkingen van aansprakelijkheid van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Fontein.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden blijven van kracht indien De Fontein van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 2. De Fontein is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende Overeenkomsten, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 3. Alle rechtsverhoudingen tussen De Fontein en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
 4. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechter binnen het Arrondissement Noord-Nederland, locatie Groningen. Deze is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen Partijen dat verband houdt met de onderhavige Overeenkomst.
 5. Er is sprake van een geschil, als bedoeld in het vierde lid, zodra één de Partijen dat stelt.
 6. Deze voorwaarden treden op 1 februari 2016 in werking.